Algemene Voorwaarden – Vind laagste prijs Zuinig Tanken

De algemene voorwaarden van Zuinig Tanken. Vind laagste prijzen bij Zuinig Tanken

Welkom bij Zuinig Tanken! Deze algemene voorwaarden leggen de regels en voorschriften vast voor het gebruik van de website van Zuinig Tanken, gevestigd op https://www.zuinigtanken.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van Zuinig Tanken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen zoals vermeld op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en die voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van het bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijzen naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest passende manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de diensten zoals vermeld door het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de heersende wetgeving van nl. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij worden als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Zuinig Tanken stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Zuinig Tanken.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker op te halen voor elk bezoek. Cookies worden gebruikt door onze website om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate-/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Zuinig Tanken en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle materialen op Zuinig Tanken. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag toegang krijgen tot Zuinig Tanken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen zoals vastgesteld in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:

 • Materiaal van Zuinig Tanken herdrukken
 • Materiaal van Zuinig Tanken verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Zuinig Tanken reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van Zuinig Tanken opnieuw verspreiden Deze Overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Zuinig Tanken filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt op geen enkele manier opmerkingen voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Zuinig Tanken, haar agenten en/of filialen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Zuinig Tanken niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of de plaatsing en/of verschijning van de opmerkingen op deze website.

Zuinig Tanken behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de opmerkingen op onze website te plaatsen en alle noodzakelijke licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
 • De opmerkingen geen lasterlijke, schadelijke, beledigende, onfatsoenlijke of anderszins onwettige materialen bevatten die inbreuk maken op de privacy;
 • De opmerkingen niet worden gebruikt om zaken te werven of te promoten, commerciële activiteiten te presenteren of onwettige activiteiten te ontplooien. Hierbij verleent u Zuinig Tanken een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toe te staan uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in welke vorm, formaat of medium dan ook.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als ze hyperlinken naar de websites van andere vermelde bedrijven; en
 • System wide Accredited Businesses, behalve wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen, die mogelijk niet naar onze website mogen linken. Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, naar publicaties of naar andere informatie op de website, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte suggereert dat de linkende partij en haar producten en/of diensten worden gesponsord, onderschreven of goedgekeurd; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

We kunnen andere verzoek om links overwegen en goedkeuren van de volgende soorten organisaties:

 • Algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
 • Dotcom-communitysites;
 • Verenigingen of andere groepen die liefdadigheid vertegenwoordigen;
 • Online directory-distributeurs;
 • Internetportals;
 • Accountants-, juridische en adviesbureaus; en
 • Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen. We zullen verzoeken om links van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig doet lijken ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve dossiers bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink het ontbreken van Zuinig Tanken compenseert; en (d) de link past binnen de context van algemene informatiebronnen.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte suggereert dat de linkende partij en haar producten of diensten worden gesponsord, onderschreven of goedgekeurd; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en u geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Zuinig Tanken. Voeg uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site toe, een lijst van alle URL’s waaruit u van plan bent om naar onze website te linken, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen naar onze website linken op de volgende manieren:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de website van de linkende partij. Er wordt geen gebruik gemaakt van het logo van Zuinig Tanken of ander artwork voor linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Inhoudsaansprakelijkheid

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website opkomen. Geen enkele link mag verschijnen op een website die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt, of pleit voor de schending of andere schending van de rechten van derden.

Rechten voorbehouden

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en ons koppelingsbeleid te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord om gebonden te zijn aan en deze koppelingsvoorwaarden en -bepalingen te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website juist is, we staan niet garant voor de volledigheid of juistheid ervan; noch beloven we dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle voorstellingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • Onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of frauduleuze verklaringen;
 • Enige van onze of uw aansprakelijkheden op enigerlei wijze beperken die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • Enige van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande alinea; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.